Buscar

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Estás en:

Inici

>>

Ajuntament

>>

Normativa en tramitació

Ajuntament

>>

Normativa en tramitació

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

FASE 1

Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, es substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que es sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les propostes de regulació a la seu electrònica, llevat que es tracti dels supòsits que en el mateix article es considera que es pot prescindir, cas en el qual es publicarà l'informe justificatiu.

CONSULTES PÚBLIQUES PREVIES:

    - Normativa: ORDENANÇA GENERAL DE PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIES (MODIFICACIÓ TARIFES CEMENTIRI I TANATORI DE CALONGE, EXERCICI 2019)

    - Àrea/Unitat municipal promotora: SECRETARIA GENERAL

    - Temps de la consulta a la Seu electrònica: De l'1 de novembre al 15 de novembre

    - Documentació:

        - Memòria de la consulta

    - Formulació d'opinions i suggeriments

        - Enllaç al tràmit de la seu electrònica

          ____________________________________________________________________________

    - NormativaBASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER ALS JOVES DEL CAMPUS D’OCUPACIÓ DE CALONGE I SANT ANTONI

    - Àrea/Unitat municipal promotora: PROMOCIÓ LOCAL

    - Temps de la consulta a la Seu electrònica: Del 31 d'agost al 14 de setembre

    - Documentació:

        - Memòria de la consulta

    - Formulació d'opinions i suggeriments

        - Enllaç al tràmit de la seu electrònica

FASE 2

Avantprojecte d'ordenança o reglament. Aprovació inicial

La Llei 7/1985 de Bases del Règim Local al seu article 49, el RDL 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya al seu article 178 i els articles 60 i següents del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, regulen el procediment d'aprovació d'aquesta normativa de caràcter general.

AVANTPROJECTES EN TRAMITACIÓ:

 

-       Normativa: Bases reguladores per a la concessió de beques per als joves del Campus d’Ocupació de Calonge i Sant Antoni.

 

-       Documentació:

     Acord de Ple de l’aprovació inicial (certificat)

     Bases reguladores

 

-       Termini d'exposició pública i enllaços a les publicacions:

 

o    BOP: Exposició pública del 25 d’octubre a l'11 de desembre de 2018.

o    DOGC: Exposició pública del 26 d’octubre al 12 de desembre de 2018.

o    eTAULER: Exposició pública de l’11 d’octubre al 27 de novembre de 2018.

o    Diari El Punt: Publicat l’11 d’octubre de 2018.

    - Formulació d'al·legacions:

        - Enllaç al tràmit de la seu electrònica

FASE 3

Aprovació definitiva del projecte d'ordenança o reglament

NORMATIVA APROVADA:

 

| © 2018 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas